Miałeś wypadek w pracy? Sprawdź, czy przysługuje ci odszkodowanie.

Miałeś wypadek w pracy? Sprawdź, czy przysługuje ci odszkodowanie.

12 maja, 2021 1 przez Doradca Finansowy

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, wypadek podczas wykonywania obowiązków może zdarzyć się każdemu. Warto wówczas znać swoje prawa i możliwości dochodzenia roszczeń wobec pracodawcy. Niemożliwość wykonywania obowiązków zawodowych i podjęcia jakiejkolwiek innej pracy wiąże się z brakiem dochodów. Wykupując polisę na życie, przez cały okres rekonwalescencji i rehabilitacji możesz liczyć na zwrot kosztów leczenia, a także wszelkich istniejących zobowiązań. Ubezpieczenie od zdarzeń nieszczęśliwych gwarantuje otrzymanie odszkodowania lub renty, w zależności od brzmienia polisy. Warto wiedzieć, kto wypłaca odszkodowanie i jak możesz się o nie ubiegać?

Świadczenia, które przysługują w wypadku w czasie wykonywania obowiązków zawodowych

O wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku w pracy może ubiegać się każda osoba zatrudniona, jeśli w jego wyniku stała się niezdolna do pracy i ma ważną polisę ubezpieczeniową. Odszkodowanie może mieć różny charakter, może być jednorazowe lub stałe, w formie renty, wszystko zależy od stopnia szkody i wielkości uszczerbku na zdrowiu. Przebieg zdarzenia jest równie ważny, ponieważ pozwala ustalić okoliczności wypadku i udział w nim poszkodowanego. Wypadek może być lekki lub ciężki, w zależności od okresu rekonwalescencji i stopnia uzyskanej sprawności, może mieć też charakter śmiertelny lub zbiorowy (gdy poszkodowane są przynajmniej dwie osoby).

Charakter wypadku ma duży wpływ na rodzaj przyznanego świadczenia. Najczęściej jest to zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne (na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji), zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny, renta rodzinna, czy odszkodowanie wypłacane jednorazowo.

Jednorazowe odszkodowanie – komu się należy?

Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane w formie jednego świadczenia, którego wysokość zależy od stopnia doznanego urazu. Jeśli osoba poszkodowana w wyniku tego wypadku poniesie śmierć, wówczas świadczenie takie jest wypłacane jej najbliższej rodzinie. Przy czym, musi być spełniony jeden warunek, zdarzenie powinno mieć miejsce na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu, gdy pracownik wykonywał swoje obowiązki służbowe na wyraźne polecenie przełożonego lub gdy jego praca ma charakter pracy w terenie (kierowca, przedstawiciel handlowy, wyjazd służbowy itp). Ubezpieczyciel w celu zbadania okoliczności wypadku i oszacowania jego rozmiaru, bardzo szczegółowo bada sprawę i ustala, czy zaistniały podstawy do wypłaty odszkodowania. Po wnikliwej analizie okoliczności zdarzenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca poszkodowanemu związanemu z zakładem pracy – w którym doszło do wypadku – umową o pracę, należne odszkodowanie.

Okoliczności złożenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie

Po zakończonym leczeniu i ukończonej rehabilitacji, osoba poszkodowana może wystąpić o jednorazowe odszkodowanie. W przypadku osoby zmarłej wskutek tego wypadku w jej imieniu może ubiegać się najbliższa rodzina lub wskazana przez niego w polisie osoba, niekoniecznie z nią spokrewniona. Pracodawca przygotowuje całą wymaganą dokumentację na wniosek swojego pracownika i składa ją wraz z wnioskiem o przyznanie odszkodowania do ZUS. Wymagane są następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9), zawierające podstawowe informacje o przebytym leczeniu i rehabilitacji, potwierdzające ich zakończenie;
  • karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy;
  • potwierdzenie przebytego szkolenia BHP;
  • protokół po wypadku, w którym zawarta jest informacja o przyczynach i okolicznościach wypadku.